Home Ilmu Pengetahuan Pengertian Sejarah Menurut Para Ahli Sejarah

Pengertian Sejarah Menurut Para Ahli Sejarah

71

Pengertian Sejarah

Secara Umum, Pengertian Sejarah yaitu peristiwa yang terjadi di masa-masa lampau yang disusun bersumber pada peninggalan-peninggalan beragam peristiwa. atau secara sederhana, pengertian sejarah yaitu sebuah ilmu dan pengetahuan yang mempelajari semua momen atau peristiwa yang telah terjadi pada masa-masa lampau dalam kehidupan umat manusia.

Related image

Sejarah dalam bahasa Yunani dari kata Historia yang memiliki arti penyelidikan atau pengetahuan yang diperoleh lewat riset yang mendalam. Menurut bahasa Arab, sejarah datang dari kata syarataun yang memiliki arti pohon kayu yang bercabang-cabang lantaran sejarah kembang antara satu titik peristiwa yang bercabang ke titik peristiwa yang lain yang sama-sama berhubungan. Menurut bahasa Jawa, sejarah datang dari kata badad yang memiliki arti riwayat serta sejarah atau bisa memiliki arti memotong tumbuhan dengan pisau hingga terang. Di dalam bahasa Inggris, sejarah datang dari kata Historia yang memiliki arti masa-masa lampau, masa-masa lampau umat manusia.

Sedangkan dalam bahasa sejarah menurut bahasa terbagi dua yaitu pengertian sejarah dalam makna sempit serta dalam makna luas. Pengertian sejarah dalam makna sempit yaitu peristiwa atau momen. Sedangkan pengertian sejarah dalam makna luas yaitu sebuah momen manusia dari akar dalam realisasi diri dengan kebebasan serta keputusan daya rohani.

Pengertian Sejarah Menurut Para Ahli Sejarah

Loading...

Mengenai pendapat beberapa pakar yang mendeskripsikan pengertian sejarah. Beberapa macam pengertian sejarah menurut para ahli yaitu sebagai berikut ini:

Pengertian Sejarah Menurut Beberapa Pakar Dalam Negeri (Indonesia)

Image result for pengertian sejarah

Muhammad Yamin

Pengertian sejarah menurut Muhammad Yamin yaitu ilmu dan pengetahuan yang disusun berdasar hasil penyelidikan beberapa momen yang bisa dibuktikan dengan bahan fakta.

Moh. Hatta

Menurut Moh. Hatta, sejarah dalam wujudnya memberi pengertian mengenai masa-masa lampau. Sejarah bukanlah sebatas melahirkan syarat-syarat dari peristiwa di masa-masa lantas sebagai masalah. Sejarah tidak sebatas peristiwa masa-masa lampau, namun pemahaman masa-masa lampau yang didalamnya memiliki kandungan beragam dinamika, mungkin memuat problematik pelajaran untuk manusia selanjutnya.

Nugroho Notosusanto

Pengertian sejarah menurut Nugroho Notosusanto kalau sejarah yaitu beberapa momen yang menyangkut manusia jadi makhluk bermasyarakat yang terjadi di masa-masa lampau.

Taufik Abdullah

Pengertian sejarah menurut Taufik Abdullah yaitu tindakan manusia dalam periode waktu tertentu di masa-masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu.

Drs. Sidi Gazalba

Makna sejarah menurut Drs. Sidi Gazalba yaitu masa-masa lalu manusia dan seputarnya yang disusun secara ilmiah serta lengkap mencakup urutan fakta masa-masa itu dengan tafsiran serta penjelasan yang memberi pengertian serta pemahaman mengenai apa yang berlaku.

Moh. Ali

Pengertian sejarah menurut Moh. Ali kalau sejarah adalah keseluruhan perubahan, serta beberapa peristiwa yang betul-betul sudah terjadi. Sejarah yaitu pengetahuan yang menyelidiki perubahan-perubahan yang betul-betul terjadi di masa-masa lampau.

Rochmawati Wiriatmaja

Pengertian sejarah menurut Rochiati Wiriatmadja kalau sejarah yaitu disiplin pengetahuan yang menjanjikan norma, moral, kebijaksanaan, nilai-ilai spritual, serta kultural lantaran kajiannya yang punya sifat memberikan dasar pada keseimbangan hidup, serasi dalam nilai-nilai, keteladanan dalam keberhasilan serta kegagalan, serta cerminan pengalaman kolektif sebagai kompas untuk kehidupan masa-masa depan.

Ismaun

Pengertian sejarah menurut Ismaun yaitu sebuah ilmu dan pengetahuan mengenai cerita tentang beberapa peristiwa yang betul-betul sudah terjadi atau berjalan dalam semua aspeknya di masa-masa lampau. Sejarah adalah catatan atau rekaman pilihan yang disusun secara cermat mengenai semua segi kehidupan umat manusia di masa-masa lampau.

Pengertian Sejarah Menurut Beberapa Pakar di Luar Negeri

Image result for sejarah

Aristoteles

Pengertian sejarah menurut Aristoteles adalah satu system yang mempelajari sebuah peristiwa mulai sejak awal tersusun berbentuk urutan. dan menurut Aristoteles kalau sejarah yaitu beberapa momen masa-masa lalu yang memiliki catatan, rekod-rekod atau bukti-bukti yang konkrit.

J. V. Bryce

Menurut J. V. Bryce, kalau pengertian sejarah yaitu catatan dari apa yang sudah dipikirkan, dapat dikatakan, serta diperbuat oleh manusia.

W. H. Walsh

Pengertian sejarah menurut W. H. Walsh yang mengartikan sejarah itu mengutamakan pada pencatatan yang berarti serta penting saja untuk manusia. Catatan itu mencakup beberapa aksi serta pengalaman-pengalaman manusia di masa-masa lampau pada beberapa hal yang penting hingga merupakan cerita yang memiliki arti.

Roeslan Abdulgani

Menurut Roeslan Abdulgani kalau pengetahuan sejarah yaitu satu diantara cabang ilmu dan pengetahuan yang mempelajari serta menyelidiki secara sistematis keseluruhan perubahan masyarakat dan kemanusiaan di masa-masa lampau beserta beberapa peristiwa dengan maksud untuk kemudian menilainya secara kritis semua hasil penelitiannya itu, untuk berikutnya dijadikan perbendaharaan dasar untuk penilaian serta penentuan kondisi saat ini dan arah proses masa-masa depan.

Patrick Gardiner

Pengertian sejarah menurut Patrick Gardiner kalau makna sejarah yaitu pengetahuan yang mempelajari apa yang sudah diperbuat oleh manusia.

Herodotus

Pengertian sejarah menurut Herodotus yaitu satu kajian untuk menceritakan sebuah rotasi jatuh bangunnya seseorang tokoh, masyarakat serta peradaban.

Robin Winks

Pengertian sejarah menurut Robin Winks yaitu studi mengenai manusia dalam kehidupan masyarakat.

Leopold Von Ranke

Menurut Leopald Von Ranke kalau pengertian sejarah yaitu apa yang benar-benar terjadi.

Sir Charles Firth

Pengertian sejarah menurut Sir Charles Firth kalau sejarah merekam kehidupan masyarakat manusia, perubahan masyarakat yang terus menerus, merekam beberapa inspirasi yang membatasi beberapa tindakan masyarakat, serta merekam beberapa keadaan material yang sudah bantu atau menghadang perkembangannya.

Rober V. Daniels

Menurut Robert V. Daniels, pengertian sejarah yaitu kenangan dari tumpuan masa-masa yang lalu. Sejarah disebut dalam pengertian sejarah manusia. Manusia adalah aktor sejarah. Kekuatan yang dipunyai oleh manusia yaitu kekuatan untuk menangkap beberapa peristiwa yang ada di sekitarnya. Hasil tangkapan itu jadi ingatan atau memori dalam dirinya. Memori ini juga akan jadi sumber sejarah.

R. G. Collingwood

Pengertian sejarah menurut R. G. Collingwood yaitu satu bentuk penyelidikan mengenai beberapa hal yang sudah dikerjakan oleh manusia pada masa-masa lampau.

Loading...